Dokumenty ZUŠ Vracov

Školní vzdělávací program ZUŠ Vracov

Školní řád

Minimální preventivní program pro školní rok 2019/2020

Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Přihláška ke vzdělávání v ZUŠ Vracov

Žádost o uvolnění z výuky hudební nauky

Předčasné ukončení vzdělávání v ZUŠ Vracov

Směrnice ředitele školy k vyřizování stížností

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Zákony, vyhlášky a dokumenty vztahující se k základnímu uměleckému vzdělávání

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

Rámcově vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV)